Tháng 1 có bao nhiêu ngày theo lịch Âm Dương 2023? ()

Bạn đang xem: Tháng 1 có bao nhiêu ngày theo lịch Âm Dương 2023? (ngonaz) tại vietabinhdinh.edu.vn
ngày âm lịch thời gian tốt trong ngày Chủ nhật ngày 01 tháng 01 năm 2023 tức ngày 10 tháng 12 năm 2022 âm lịch – BBQ hàng ngày, quý 2, năm

– Ngày Mafia

Dần (03h – 05h) Mão (05h – 07h) Tỵ (09h – 11h) Tý (15h – 17h) Tuất (19h – 21h) Hợi (21h – 23h) Thứ 2 ngày 2 tháng 1 năm 2023 tức ngày 11 tháng 12 năm 2022 âm lịch

– Ngày sinh, tháng quý, năm sinh

– Ngày hoàng đạo

Dần (23h – 01h) Sửu (01h – 03h) Thìn (07h – 09h) Tỵ (09h – 11h) Mai (13h – 15h) Tuất (19h – 21h) Thứ 3 ngày 1 tháng 3 năm 2023 tức ngày 12 tháng 12 âm lịch

– Năm Dậu, Nhị Quý, Năm

– Ngày Mafia

Dần (23h – 01h) Dần (03h – 05h) Mão (05h – 07h) Ngọ (11h – 13h) Mai (13h – 15h) Gà (17h – 19h) Thứ tư, ngày 04 tháng 01 năm 2023 tức ngày 13 tháng 12 năm 2022 âm lịch

– Ngày 1, tăng trưởng hàng quý, hàng năm

– Ngày hoàng đạo

Dần (03h – 05h) Thìn (07h – 09h) Tỵ (09h – 11h) Thân (15h – 17h) Gà (17h – 19h) Hợi (21h – 23h) Thứ 5 ngày 5 tháng 1 năm 2023 tức ngày 14 tháng 12 năm 2022 âm lịch

– Báo giá nhanh hàng ngày và hàng tháng, tăng trưởng hàng năm

– Ngày hoàng đạo

Bò (1h – 15h) Thìn (07h – 21h) Ngọ (11h – 13h) Mai (13h – 15h) Tuất (19h – 21h) Hợi (21h – 23h) Thứ sáu, ngày 06 tháng 01 năm 2023 tức ngày 15 tháng 12 năm 2022 âm lịch

– Năm Tý, tháng quý 2, năm tăng trưởng

– Ngày Mafia

Tí (23h – 01h) Bò (01h – 03h) Mão (05h – 07h) Ngọ (11h – 13h) Thân (15h – 17h) Gà (17h – 19h) Thứ 7 ngày 07 tháng 01 năm 2023 tức ngày 16 tháng 12 năm 2022 âm lịch

– BẢNG NGÀY, THÁNG QUÝ TIẾP THEO, NĂM TỔNG

– Ngày Mafia

Dần (03h – 05h) Mão (05h – 07h) Tỵ (09h – 11h) Tý (15h – 17h) Tuất (19h – 21h) Hợi (21h – 23h) Chủ nhật ngày 8 tháng 1 năm 2023 tức ngày 17 tháng 12 năm 2022 âm lịch

– Tăng trưởng hàng ngày, hàng quý và hàng năm

– Ngày hoàng đạo

Dần (23h – 01h) Sửu (01h – 03h) Thìn (07h – 09h) Tỵ (09h – 11h) Mai (13h – 15h) Tuất (19h – 21h) Thứ hai ngày 09 tháng 01 năm 2023 tức là ngày 18 tháng 12 năm 2022 âm lịch

– NGÀY, THÁNG của quý II, năm tăng trưởng

– Ngày hoàng đạo

Dần (23h – 01h) Dần (03h – 05h) Mão (05h – 07h) Ngọ (11h – 13h) Mai (13h – 15h) Gà (17h – 19h) Thứ ba, ngày 10/01/2023 (19/12/2022 ÂL)

– tháng ngày, tháng quý, năm tăng trưởng

– Ngày Mafia

Dần (03h – 05h) Thìn (07h – 09h) Tỵ (09h – 11h) Thân (15h – 17h) Gà (17h – 19h) Hợi (21h – 23h) Thứ tư ngày 11 tháng 1 năm 2023 tức ngày 20 tháng 12 năm 2022 âm lịch

– Hạng mục Ngày, Tháng quý, Tăng trưởng hàng năm

– Ngày hoàng đạo

Bò (1h – 15h) Thìn (07h – 21h) Ngọ (11h – 13h) Mai (13h – 15h) Tuất (19h – 21h) Hợi (21h – 23h) Thứ năm ngày 12 tháng 1 năm 2023 tức ngày 21 tháng 12 năm 2022 âm lịch

– Ngày cấp vốn, tháng quý 2, năm tăng trưởng

– Ngày Mafia

Tí (23h – 01h) Bò (01h – 03h) Mão (05h – 07h) Ngọ (11h – 13h) Thân (15h – 17h) Gà (17h – 19h) Thứ 6 ngày 13 tháng 1 năm 2023 tức ngày 22 tháng 12 năm 2022 âm lịch

– Ngày đầu năm mới, báo giá hàng tháng, tăng trưởng năm

– Ngày Mafia

Dần (03h – 05h) Mão (05h – 07h) Tỵ (09h – 11h) Tý (15h – 17h) Tuất (19h – 21h) Hợi (21h – 23h) Thứ 7 ngày 14 tháng 1 năm 2023 tức ngày 23 tháng 12 năm 2022 âm lịch

– Ngày Tỵ, tháng quý 2, năm

– Ngày hoàng đạo

Dần (23h – 01h) Sửu (01h – 03h) Thìn (07h – 09h) Tỵ (09h – 11h) Mai (13h – 15h) Tuất (19h – 21h) Chủ nhật ngày 15 tháng 01 năm 2023 tức ngày 24 tháng 12 năm 2022 âm lịch

– Ngày quý, tháng quý sau, năm BBQ

– Ngày Mafia

Dần (23h – 01h) Dần (03h – 05h) Mão (05h – 07h) Ngọ (11h – 13h) Mai (13h – 15h) Gà (17h – 19h) Thứ hai ngày 16 tháng 1 năm 2023 tức là ngày 25 tháng 12 năm 2022 âm lịch

– Ngày hoàng đạo, tháng 2 quý 2, năm sinh

– Ngày hoàng đạo

Dần (03h – 05h) Thìn (07h – 09h) Tỵ (09h – 11h) Thân (15h – 17h) Gà (17h – 19h) Hợi (21h – 23h) Thứ 3 ngày 17 tháng 1 năm 2023 tức ngày 26 tháng 12 năm 2022 âm lịch

– Ngày báo giá, tháng quý sau, tăng trưởng hàng năm

– Ngày hoàng đạo

Bò (1h – 15h) Thìn (07h – 21h) Ngọ (11h – 13h) Mai (13h – 15h) Tuất (19h – 21h) Hợi (21h – 23h) Ngày 27 tháng 12 năm 2022 tức là Thứ Tư, ngày 18 tháng 1 năm 2023 Âm Lịch

– BÍNH TÝ, BÍNH THÁNG, NGÀY NĂM

– Ngày Mafia

Tí (23h – 01h) Bò (01h – 03h) Mão (05h – 07h) Ngọ (11h – 13h) Thân (15h – 17h) Gà (17h – 19h) Thứ năm, ngày 19 tháng 01 năm 2023 tức ngày 28 tháng 12 năm 2022 âm lịch

– Ngày 1, tăng trưởng hàng quý, hàng năm

– Ngày Mafia

Dần (03h – 05h) Mão (05h – 07h) Tỵ (09h – 11h) Tý (15h – 17h) Tuất (19h – 21h) Hợi (21h – 23h) Thứ 6 ngày 20 tháng 1 năm 2023 tức ngày 29 tháng 12 năm 2022 âm lịch

– Tăng trưởng hàng ngày, hàng tháng, hàng quý, hàng năm

– Ngày hoàng đạo

Dần (23h – 01h) Sửu (01h – 03h) Thìn (07h – 09h) Tỵ (09h – 11h) Mai (13h – 15h) Tuất (19h – 21h) Thứ 7 ngày 21 tháng 1 năm 2023 tức ngày 30 tháng 12 năm 2022 âm lịch

– NGÀY MÈO, QUÝ HAI THÁNG, NĂM TĂNG TRƯỞNG

– Ngày hoàng đạo

Dần (23h – 01h) Dần (03h – 05h) Mão (05h – 07h) Ngọ (11h – 13h) Mai (13h – 15h) Gà (17h – 19h) Chủ nhật ngày 22 tháng 1 năm 2023 tức ngày 1 tháng 1 năm 2023 âm lịch

– Ngày Tuất, tháng Tang, năm Mão

– Ngày hoàng đạo

Dần (03h – 05h) Thìn (07h – 09h) Tỵ (09h – 11h) Thân (15h – 17h) Gà (17h – 19h) Hợi (21h – 23h) Thứ hai, ngày 23 tháng 02 năm 2023 tức ngày 02 tháng 01 năm 2023 âm lịch

– Ngày đầu năm, tháng trong năm

– Ngày hoàng đạo

Bò (1h – 15h) Thìn (07h – 21h) Ngọ (11h – 13h) Mai (13h – 15h) Tuất (19h – 21h) Hợi (21h – 23h) Thứ 3 ngày 24 tháng 1 năm 2023 tức ngày 3 tháng 1 năm 2023 âm lịch

– Ngày tết, tháng trong năm

– Ngày Mafia

Tí (23h – 01h) Bò (01h – 03h) Mão (05h – 07h) Ngọ (11h – 13h) Thân (15h – 17h) Gà (17h – 19h) Thứ 4 ngày 25 tháng 1 năm 2023 tức ngày 4 tháng 1 năm 2023 âm lịch

– Ngày riêng, Tháng ưu tiên trước, Năm báo giá

– Ngày hoàng đạo

Dần (03h – 05h) Mão (05h – 07h) Tỵ (09h – 11h) Tý (15h – 17h) Tuất (19h – 21h) Hợi (21h – 23h) Thứ năm, ngày 26 tháng 1 năm 2023 tức ngày 5 tháng 1 năm 2023 âm lịch

– Ngày Thân, Nhâm Thìn, Kỷ Mão

– Ngày Mafia

Dần (23h – 01h) Sửu (01h – 03h) Thìn (07h – 09h) Tỵ (09h – 11h) Mai (13h – 15h) Tuất (19h – 21h) Thứ 6 ngày 27 tháng 1 năm 2023 tức ngày 6 tháng 1 năm 2023 âm lịch

– Ngày Dậu, tháng trong năm

– Ngày Mafia

Dần (23h – 01h) Dần (03h – 05h) Mão (05h – 07h) Ngọ (11h – 13h) Mai (13h – 15h) Gà (17h – 19h) Thứ 7 ngày 28 tháng 1 năm 2023 tức ngày 7 tháng 1 năm 2023 âm lịch

– BÍ TUẤT ngày, ngày, tháng, năm tham khảo

– Ngày hoàng đạo

Dần (03h – 05h) Thìn (07h – 09h) Tỵ (09h – 11h) Thân (15h – 17h) Gà (17h – 19h) Hợi (21h – 23h) Chủ nhật ngày 29 tháng 1 năm 2023 tức ngày 8 tháng 1 năm 2023 âm lịch

– Câu hỏi trong ngày, ngày của bác sĩ, dấu ngoặc kép của năm

– Ngày Mafia

Bò (1h – 15h) Thìn (07h – 21h) Ngọ (11h – 13h) Mai (13h – 15h) Tuất (19h – 21h) Hợi (21h – 23h) Thứ hai, ngày 30 tháng 01 năm 2023 tức ngày 09 tháng 01 năm 2023 âm lịch

– Ngày Canh Tý, Nguyệt Đường, Năm Truyền Thống

– Ngày hoàng đạo

Tí (23h – 01h) Bò (01h – 03h) Mão (05h – 07h) Ngọ (11h – 13h) Thân (15h – 17h) Gà (17h – 19h) Thứ ba, ngày 31 tháng 01 năm 2023 tức ngày 10 tháng 01 năm 2023 âm lịch

– Ngày tháng Chạp Bắc Đường, trích năm

– Ngày hoàng đạo

Dần (03h – 05h) Mão (05h – 07h) Tỵ (09h – 11h) Tý (15h – 17h) Tuất (19h – 21h) Hợi (21h – 23h)

Bạn thấy bài viết Tháng 1 có bao nhiêu ngày theo lịch Âm Dương 2023? (ngonaz) có đáp ướng đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu không hãy comment góp ý thêm về Tháng 1 có bao nhiêu ngày theo lịch Âm Dương 2023? (ngonaz) bên dưới để vietabinhdinh.edu.vn có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: vietabinhdinh.edu.vn

Nhớ để nguồn bài viết này: Tháng 1 có bao nhiêu ngày theo lịch Âm Dương 2023? (ngonaz) của website vietabinhdinh.edu.vn

Xem thêm chi tiết về Tháng 1 có bao nhiêu ngày theo lịch Âm Dương 2023? (ngonaz)
Xem thêm bài viết hay:  Top 20 phim lẻ trên Netflix hay nhất 2023

Viết một bình luận