Fructozo có tham gia phản ứng tráng gương không

Câu hỏi: Fructozơ có tham gia phản ứng tráng gương không?

Trả lời:

Fructozo tham gia phản ứng tráng gương.

Giải thích

– Fructozơ là đồng phân của glucozơ nhưng fructozơ không có nhóm –CH=O nên không có phản ứng tráng gương ở nhiệt độ thường. Nhưng khi đun nóng trong môi trường kiềm, fructozơ chuyển thành glucozơ theo cân bằng: Fructozơ (OH–) ⇔ Glucozơ. Vậy fructozơ có phản ứng tráng gương.

Fructozo có tham gia phản ứng tráng gương không?

Cùng TUsolution op Tìm hiểu về phản ứng thuận của fructoza, glucoza và sucrose:

– Phản ứng tráng gương là phản ứng hóa học đặc trưng của các chất như anđehit, glucozơ, este, axit fomic… với hợp chất của kim loại bạc (Ag). Hợp chất của kim loại bạc là AgNO3 và Ag2O trong môi trường NHỎ3, viết tắt là AgNO3/NH BE3. Phản ứng tạo thành kim loại bạc. Do đó, phản ứng này còn được gọi là phản ứng tráng bạc.

Phản ứng tráng gương của glucozơ fructozơ và saccarozơ

Phức hợp amoniac bạc oxy hóa glucose thành amoni gluconat, chất này hòa tan trong dung dịch và giải phóng Ag kim loại.

CHỈ 2OH[CHOH]4CHO + 2[Ag(NH3)2]OH(t°) → CH2OH[CHOH]4COONH4 + 2Ag + 3NH3 + BẠN2O

– Fructozơ là đồng phân của glucozơ nhưng fructozơ không có nhóm –CH=O nên không có phản ứng tráng gương ở nhiệt độ thường. Nhưng khi đun nóng trong môi trường kiềm, fructozơ chuyển thành glucozơ theo cân bằng: Fructozơ (OH–) ⇔ Glucozơ. Vậy fructozơ có phản ứng tráng gương.

– Đối với sacarozơ, sacarozơ là dung dịch không có tính khử. Tuy nhiên, khi đun nóng trong môi trường axit, nó bị thủy phân thành dung dịch khử glucozơ và fructozơ. Khi đó, glucozơ sẽ tham gia phản ứng tráng gương. Quá trình phân hủy như sau:

Xem thêm bài viết hay:  Cấu trúc WOULD YOU MIND trong tiếng Anh: Cấu trúc, cách dùng và bài tập vận dụng

Thứ 12 CH22O11 (sucrose) + H2O → Thứ 12 C6HO6 (glucose) + Thứ 12 C6HO6 (fructoza)

Chú ý: Phản ứng với ddAgNO3/SMALL3 nhưng không gọi là phản ứng tráng gương

Phương pháp giải phản ứng tráng gương của glucozơ

Phương trình phản ứng:

Thứ mười hai CŨ6HO6 + Ag2O → Thứ mười hai C6HO7 + 2Ag

Bộ nhớ: 2nC6H 12O6 = nAg

Phương pháp chung:

+ Phân tích đề để làm gì và yêu cầu để làm gì

Tính n của chất đã cho. Tính số mol chất nghi vấn và khối lượng chất nghi vấn

Bài tập vận dụng phản ứng tráng gương của glucozơ

Bài tập 1: Đun nóng 250 gam dung dịch glucozơ với AgNO. dung dịch3 /BÉ NHỎ3 Nếu thu được 15 gam Ag thì nồng độ của dung dịch glucozơ là bao nhiêu?

Dạy:

[CHUẨN NHẤT]  Fructozo có tham gia phản ứng tráng gương không?

Bài tập 2: Để có phản ứng tráng gương phải đun dung dịch chứa 36g glucozơ với một lượng vừa đủ AgNO.3 trong amoniac. Khối lượng bạc sinh ra bám vào gương kính và khối lượng dung dịch AgNO3 đã dùng lần lượt là (biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn)

Dạy:

N đường glucôzơ = 36/180 = 0,2 mol

Thứ mười hai CŨ6HO6 + Ag2O → Thứ mười hai C6HO7 + 2Ag

0,2…………….. →………………0,4 mol

mAg = 0,4.108 = 43,2 gam

Bảo toàn nguyên tố Ag ta có: nAgNO3 = nAg = 0,4 mol

mAgNO3 = 0,4. (108 + 14 + 16,3) = 68 gam

Bài 3: Đun nóng 10 ml dung dịch glucozơ với lượng dư AgNO.3/NHỎ BE3 thu được lượng Ag đúng bằng lượng Ag sinh ra khi cho 6,4g Cu phản ứng hết với AgNO. dung dịch 3. Nồng độ mol của dung dịch glucozơ là?

Xem thêm bài viết hay:  NH4Cl ra NH3 – Điều chế amoniac từ muối amoni

Dạy:

[CHUẨN NHẤT]  Fructozo có tham gia phản ứng tráng gương không?

Bài 4: Đun nóng dung dịch chứa 18 gam glucozơ với AgNO.3 phản ứng vừa đủ trong dung dịch NH3 thấy Ag phân li ra. Tính khối lượng Ag thu được và khối lượng AgNO3 cần dùng, biết rằng các phản ứng xảy ra hoàn toàn.

Dạy:

C5H11O5CHO + 2[Ag(NH3)2]OH → C5H11O5COONH4 + 2Ag + 3NH3 + BẠN2O

NAg = 2nglucozơ = 2,18/180 = 0,2 (mol)

mAg 0,2.108 = 21,6 (gam)

Bài tập 5: Cho 50 ml dung dịch glucozơ chưa rõ nồng độ tác dụng với lượng dư AgNO. giải pháp3| NHỎ BÉ3 thu được 2,16 gam Ag kết tủa. Tính nồng độ mol/l của dung dịch glucozơ đã dùng.

Dạy:

[CHUẨN NHẤT]  Fructozo có tham gia phản ứng tráng gương không?

Ta trờiAg = 2,16/108 = 0,02 (mol)

Từ (1) n glucozơ = 0,01 (mol) CM(glucozơ) = 0,01/0,05 = 0,2M

Bài tập 6: Hỗn hợp A gồm m gam glucozơ và fructozơ phản ứng với lượng dư dung dịch AgNO. giải pháp3| NHỎ 3 tạo ra 4,32 gam Ag. Cũng m gam hỗn hợp này tác dụng vừa đủ với 0,8g Br2 trong dung dịch nước. Tính số mol glucozơ và fructozơ trong hỗn hợp ban đầu.

Dạy:

Phản ứng:

[CHUẨN NHẤT]  Fructozo có tham gia phản ứng tráng gương không?

Ta trờiAg = 4,32/108 = 0,04 (mol)

CHỈ2OH(CHOH)4CHO + Br2 + BẠN2O → CHỈ2OH(CHOH)4COOH + 2HBr

N Glucozơ = nBr2 = 0,8/160 = 0,005 (mol)

Nfructozơ = 0,04/2 – 0,005 = 0,015 (mol)

Bài 7: Thủy phân hoàn toàn 62,5 gam dung dịch saccarozơ 17,1% trong môi trường axit thu được dung dịch X. Cho AgNO3| BÉ NHỎ 3 Cho vào dung dịch X đun nhẹ thì khối lượng bạc thu được là bao nhiêu?

Dạy:

[CHUẨN NHẤT]  Fructozo có tham gia phản ứng tráng gương không?

Bài 8: Cho 6,84 gam hỗn hợp gồm sacarozơ và mantozơ phản ứng với lượng dư AgNO. giải pháp3| NHỎ 3 thu được 1,08 gam Ag. Xác định số mol của sacarozơ và mantozơ trong hỗn hợp đầu?

Xem thêm bài viết hay:  khấu trừ tiền lương là gì

Dạy:

Chỉ có mantozơ tham gia phản ứng tráng gương.

[CHUẨN NHẤT]  Fructozo có tham gia phản ứng tráng gương không?

TừN mantozơ

= 0,005 (mol)N sucroza

= 6,84/342 – 0,005 = 0,015 (mol)

Đăng bởi: Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Nhớ để nguồn bài viết này: Fructozo có tham gia phản ứng tráng gương không của website vietabinhdinh.edu.vn

Chuyên mục: Giáo dục

Xem thêm chi tiết về Fructozo có tham gia phản ứng tráng gương không

Viết một bình luận