GDQP 10 bài 4: Đội ngũ đơn vị | Phần Lý Thuyết

Bài 4: Chi đội

I. ĐỘI NGŨ ĐỐI TÁC

1. Đội hình hàng ngang

một. Đội hình 1 đội hình

– Ý nghĩa: Đội hình 1 hàng thường được sử dụng trong sinh hoạt, học tập, kiểm tra quân số, tìm súng, giá súng,…

– Chuyển động: trình tự lắp ráp gồm 4 bước:

Bước 1: Tập hợp đội hình.

+ Bước 2: Cho điểm.

+ Bước 3: Chỉnh đốn hàng ngũ.

Bước 4: Hòa tan.

b. Đội hình 2 hàng ngang

Thao tác: trình tự lắp ráp gồm 3 bước:

Bước 1: Tập hợp đội hình.

+ Bước 2: Chỉnh đốn hàng ngũ.

Bước 3: Hòa tan.

2. Đội hình ra sân

một. Đội hình 1 đội hình

– Ý nghĩa: Đội hình hàng đơn thường được sử dụng trong các cuộc hành quân, tập hợp trung đội, đại đội khi học tập, sinh hoạt.

– Chuyển động: trình tự lắp ráp gồm 4 bước:

Bước 1: Tập hợp đội hình.

+ Bước 2: Cho điểm.

+ Bước 3: Chỉnh đốn hàng ngũ.

Bước 4: Hòa tan.

b. Đội hình 2 hàng dọc

Thao tác: trình tự lắp ráp gồm 3 bước:

Bước 1: Tập hợp đội hình.

+ Bước 2: Chỉnh đốn hàng ngũ.

Bước 3: Hòa tan.

3. Tiến, lùi, phải, trái

– Ý nghĩa: Di chuyển đội hình (không quá 5 bước) nhanh chóng, đảm bảo tính thống nhất và giữ trật tự đội hình.

một. Chuyển động tiến và lùi:

– Khẩu lệnh: “Tiến (lùi) X bước – bước”.

– Động tác: nghe hiệu lệnh bước, cả đội lần lượt tiến (lùi) X như động tác đội, khi đủ số bước thì dừng lại, tập hợp lại, dàn hàng ngang rồi dừng lại chú ý.

b. Di chuyển phải, trái

– Khẩu lệnh: “Đi sang phải (sang trái) X bước – bước”.

– Động tác: Sau khi nghe hiệu lệnh bước, cả đội đồng loạt đi sang phải (sang trái) X bước lần lượt như động tác đồng đội, khi đủ số bước thì dừng lại, dàn hàng ngang, dàn hàng ngang rồi quay lại bước tiếp theo. lại tư thế đứng.

4. Mở rộng đội hình, thu thập đội hình.

– Ý nghĩa: Giãn đội hình, tập hợp đội hình được áp dụng trong học tập, thể dục, thể thao, trong rèn luyện Điều lệnh Đội…

– Trước khi giãn đội hình phải ghi điểm. Nếu đội hình căng về bên trái thì tính điểm từ phải sang trái, khẩu lệnh hô: “Điểm số từ phải sang trái”. Nếu đội hình căng về bên phải, điểm số từ trái sang phải, khẩu lệnh hô: “Điểm số từ trái sang phải”.

Xem thêm bài viết hay:  Tìm hiểu Target audience là gì?

một. Mở rộng đội hình theo chiều ngang

– Khẩu lệnh: “X khoảng cách nhìn thẳng (trái)”.

– Hành động của tiểu đội trưởng và chiến sĩ:

+ Chiến sĩ: Khi nghe khẩu lệnh “Đi thẳng”, chiến sĩ đứng thẳng, chiến sĩ còn lại trừ 1 điểm rồi nhân với số bước do tiểu đội trưởng quy định để tính số bước. rằng tôi phải di chuyển. Đồng thời xoay trái (phải), đi hết cỡ đến vị trí mới. Khi về vị trí mới, chiến sĩ cuối cùng hô “Xong”. Nghe hiệu lệnh “xong”, các chiến sĩ đồng loạt quay về hướng cũ, quay mặt về bên phải (trái) để dóng hàng.

+ Tiểu đội trưởng: Khi chiến sĩ đồng loạt rẽ trái (phải) để đến vị trí mới, tiểu đội trưởng rẽ sang phải (trái) đến vị trí chỉ huy ở giữa, phía trước đội hình để đôn đốc. tiểu đội xếp hàng. Khi các chiến sĩ đồng loạt quay về cùng một hướng, đã ổn định đội hình, tiểu đội trưởng hô “Dừng lại”, các chiến sĩ quay lại đứng nghiêm.

b. Tập hợp một hàng ngang

– Khẩu lệnh: “Đi bên phải (trái) – nhìn thẳng”.

– Hành động của tiểu đội trưởng và chiến sĩ:

+ Chiến sĩ: khi nghe hiệu lệnh “Đi thẳng” thì chiến sĩ đứng thẳng, các chiến sĩ còn lại đồng loạt quay sang phải (trái) và trở về vị trí cũ. Khi người lính cuối cùng trở về vị trí của mình, anh ta hét lên “xong”.

– Nghe hiệu lệnh “Xong”, các chiến sĩ đồng loạt quay về hướng cũ, quay mặt về bên phải (trái) để xếp hàng.

+ Tiểu đội trưởng: Khi các chiến sĩ đồng loạt rẽ trái (phải) về vị trí ban đầu thì tiểu đội trưởng rẽ trái (phải) để vào vị trí chỉ huy ở giữa trước đội hình. để thúc đẩy sự liên kết. Khi các chiến sĩ đồng loạt quay về cùng một hướng và ổn định đội hình, tiểu đội trưởng hô “Dừng lại”.

+ Bộ đội: Khi nghe hiệu lệnh “Dừng lại”, bộ đội quay lại, đứng yên.

c. Kéo dài hàng

– Động tác giãn đội hình hàng dọc của tiểu đội trưởng và chiến sĩ về cơ bản giống đội hình hàng ngang, chỉ khác:

– Khẩu lệnh: “X tiến thẳng về phía trước”

– Hành động: Khi nghe hiệu lệnh “Đi thẳng” thì chiến sĩ đứng thẳng, chiến sĩ còn lại trừ 1 điểm và nhân với số bước do tiểu đội trưởng quy định để tính số bước của mình. phải di chuyển. Đồng thời quay ngược trở lại vị trí mới. Khi về vị trí mới, chiến sĩ cuối cùng hô “Xong”. Nghe hiệu lệnh “Xong”, các chiến sĩ đồng loạt quay về hướng cũ, nhìn thẳng để xếp hàng.

Xem thêm bài viết hay:  Đặc điểm chung của photpho lipit, dầu mỡ là gì

đ. Đi theo đội hình hàng dọc

– Động tác xếp đội hình hàng dọc của tiểu đội trưởng và chiến sĩ về cơ bản giống đội hình hàng ngang, chỉ khác:

– Khẩu lệnh: “Quay lại xem trước – thẳng”.

– Hành động: Sau khi nghe hiệu lệnh “Đi thẳng”, các chiến sĩ đứng thẳng, các chiến sĩ còn lại trở về vị trí cũ, nhìn thẳng về phía trước theo hàng ngang. Thấy bộ đội đã về vị trí ban đầu và thẳng hàng, tiểu đội trưởng hô “Dừng lại”.

5. Hết hàng, trả lại vị trí

– Ý nghĩa: Ra khỏi đội nhanh chóng mà vẫn đảm bảo trật tự của đội, nhóm.

– Khẩu lệnh: “Đồng chí (số) – ra khỏi hàng; vị trí”.

– Hành động: Chiến sĩ được gọi tên (số hiệu) đứng dậy trả lời “có”. Khi nghe hiệu lệnh “ra khỏi hàng”, chiến sĩ hô “rõ” và đi đều hoặc chạy về phía tiểu đội trưởng, cách tiểu đội trưởng 2-3 bước rồi dừng lại, chào và báo “có mặt”. . Sau khi có hiệu lệnh hô “rõ”.

– Khi đứng thành hàng dọc, chiến sĩ phải quay phải (trái) một bước rồi đi đều hoặc chạy đến gặp tiểu đội trưởng. Nếu đứng ở hàng thứ hai trong đội hình hàng ngang, chiến sĩ phải quay lại rồi quay sang phải (trái), đi đều hoặc chạy đều cho đến gặp tiểu đội trưởng.

– Khi nhận lệnh “vào vị trí”, chiến sĩ phải chào khẩu đội trưởng trước khi rời đi.

II. CHỈ SỬ DỤNG KẾ HOẠCH

1. Đội hình trung đội hàng ngang

một. đội hình trung đội 1

– Ý nghĩa: Đội hình trung đội 1 hàng ngang thường được sử dụng trong sinh hoạt, học tập, kiểm tra quân số, kiểm tra súng, giá súng…

– Chuyển động: trình tự lắp ráp gồm 4 bước:

Bước 1: Tập hợp đội hình.

+ Bước 2: Cho điểm.

+ Bước 3: Chỉnh đốn hàng ngũ.

Bước 4: Hòa tan.

b. đội hình tiểu đội 2 hàng ngang.

Thao tác: trình tự lắp ráp gồm 3 bước:

Bước 1: Tập hợp đội hình.

+ Bước 2: Chỉnh đốn hàng ngũ.

Bước 3: Hòa tan.

c. đội hình trung đội 3 hàng ngang.

– Ý nghĩa: Đội hình 3 hàng ngang thường được sử dụng trong sinh hoạt, học tập, kiểm tra quân số, tìm súng, giá súng…

Xem thêm bài viết hay:  30 phút học từ vựng về tên các con vật tiếng Anh nhanh, dễ nhớ

– Chuyển động: trình tự lắp ráp gồm 4 bước:

Bước 1: Tập hợp đội hình.

+ Bước 2: Cho điểm.

+ Bước 3: Chỉnh đốn hàng ngũ.

Bước 4: Hòa tan.

2. đội hình trung đội 1 hàng dọc.

một. đội hình trung đội 1 hàng dọc (tương tự trung đội 1 hàng ngang)

b. đội hình tiểu đội 2 hàng dọc (tương tự đội hình 2 hàng ngang)

c. Đội hình tiểu đội 3 hàng dọc (tương tự như tiểu đội 3 hàng ngang)

Đăng bởi: Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Chuyên mục: Văn lớp 10 , Văn mẫu lớp 10

Các bạn đã xem bài Giáo án GDQP 10 Bài 4: Đơn vị Đội | Phần Lý thuyết có giải quyết được vấn đề bạn phát hiện ra không?, nếu không, hãy bình luận thêm về Giáo dục phổ thông 10 bài 4: Chi đội | Phần lý thuyết bên dưới để https://vietabinhdinh.edu.vn/ chỉnh sửa & hoàn thiện nội dung tốt hơn phục vụ bạn đọc! Cảm ơn bạn đã ghé thăm website của trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Nhớ để nguồn bài viết này: GDQP 10 bài 4: Đội ngũ đơn vị | Phần Lý Thuyết của website vietabinhdinh.edu.vn

Chuyên mục: Giáo dục

Xem thêm chi tiết về GDQP 10 bài 4: Đội ngũ đơn vị | Phần Lý Thuyết

Viết một bình luận